preferWeakEtags

Return

Whether to prefer weak ETags. Defaults to false.